Mars a Venuše

(1545 – 1585)
Název Mars a Venuše
Datování
Provenience Nostická sbírka, Praha, do 1945
Způsob nabytí získáno 1945
Inventární číslo P 5820
Předchozí inventární čísla Z 715, DP 874
Katalogové číslo 87
Tematický celek Manýristické a barokní sochařství v Čechách a na Moravě 1550-1800
Sbírka Sbírka starého umění
Druh uměleckého díla socha
Rozměry
výška 37 cm / šířka 15 cm / Hloubka 12 cm
Materiál
Technika
Literatura
 • Bergner 1912A, 56
  Paul Bergner – Karel Chytil, Rudolf II. Výstava děl jeho dvorních umělců a podobizen osobností jeho dvora, kat. výst., Rudolfinum, Společnost vlasteneckých přátel umění v Čechách, Praha 1912
 • Bergner 1912B, 62
  Paul Bergner – Karl Chytil, Rudolf II. Eine Ausstellung von Werken seiner Hofkünstler und Bildnissen von Persönlichkeiten an dessen Hof, kat. výst., Rudolfinum, Gesellschaft patriotischer Kunstfreunde in Böhmen, Prag 1912
 • Kat. Ljubljana 2020, 126
  Eliška Fučíková, The Masterpieces of the Prague Castle Picture Gallery. Tizian, Tintoretto, Veronese, Rubens and others, National Gallery of Slovenia, Ljubljana 2020.
 • Kat. NG 1992A, 94
  Jan Chlíbec – Ladislav Kesner – Vladimíra Koubová et al., Národní galerie v Praze. Staré české umění. Klášter sv. Jiří, Praha–Paříž 1992.
 • Kat. NG 1992B, 94
  Jan Chlíbec – Ladislav Kesner – Vladimíra Koubová et al., Galerie nationale de Prague. L´art ancien de Bohȇme. Abbaye Saint-Georges, Praha–Paříž 1992.
 • Kat. NG 1993A, 273-274
  Lubomír Slavíček (ed.), Artis Pictoriae Amatores. Evropa v zrcadle pražského barokního sběratelství, Jízdárna Pražského hradu, Národní galerie v Praze, Praha 1993.
 • Kat. Praha 1938, 66
  Výstava umění v Čechách XVII.–XVIII. století, 1600–1800. Pražské baroko, Valdštejnský palác, Umělecká beseda v Praze, Praha 1938.
 • Kat. Praha 1997, 45
  Eliška Fučíková – James M. Bradburne – Beket Bukovinská el al. (edd.), Rudolf II. a Praha. Císařský dvůr a rezidenční město jako kulturní a duchovní centrum střední Evropy. Katalog vystavených exponátů, Pražský hrad, Valdštejnský palác, Správa Pražského hradu, Praha–Londýn–Milán 1997.
 • Fučíková 1989, 217,222
  Eliška Fučíková, Malířství a sochařství na dvoře Rudolfa II. v Praze, in: Dějiny českého výtvarného umění II/1 (Od počátků renesance do závěru baroka), Praha 1989
 • Fučíková 1997, 25
  Eliška Fučíková, Pražský hrad za Rudolfa II., jeho předchůdců a následovníků (1530–1648), in: Cat. Praha 1997, s. 2–71
 • Fučíková–Bukovinská–Muchka 1988, 71
  Eliška Fučíková – Beket Bukovinská – Ivan Muchka, Die Kunst am Hofe des Rudolfs II., Prag 1988
 • Fučíková–Bukovinská–Muchka 1991, 71
  Eliška Fučíková – Beket Bukovinská – Ivan Muchka, Umění na dvoře Rudolfa II., Praha 1991
 • Chytil 1904B, 15
  Karel Chytil, Umění v Praze za Rudolfa II., kat. výst., Umělecko-průmyslové museum obchodní a živnostenské komory v Praze, Praha s. a. [1904]
 • Chytil 1904A, 34
  Karel Chytil, Umění v Praze za Rudolfa II., kat. výst., Umělecko-průmyslové museum obchodní a živnostenské komory v Praze, Praha s. a. [1904]
 • Chytil 1904C, 18
  Karel Chytil, Die Kunst in Prag zur Zeit Rudolf II. (Exh. cat.), Kunstgewerbliches Museum der Handels-und Gewerbekammer in Prag, Verlag des Kunstgewerblichen Museums, Prag 1904
 • Larsson 1967b, 4, 7-8
  Lars Olof Larsson, Hans Mont van Gent. Versuch einer Zuschreibung, Konsthistorisk Tidskrift XXXVI, 1967, s. 1–12.
 • Larsson 1982, 217-218
  Lars Olof Larsson, Bildhauerkunst und Plastik am Hofe Kaiser Rudolfs II., Leids Kunsthistorische Jaarboek I, Delft 1982, s. 211–235.
 • Neumann 1964, 230
  Jaromír Neumann, Matyáš Braun – Kuks, Praha 1959.
 • Neumann 1965A, 63-64
  Jaromír Neumann, Průvodce Obrazárnou Pražského hradu, Praha 1965.
 • Neumann 1965B, 72
  Jaromír Neumann, Führer durch die Gemäldegalerie der Prager Burg, Prag 1965.
 • Neumann 1978, 335, 340-341
  Jaromír Neumann, Rudolfínské umění II. Profily malířů a sochařů, Umění XXVI, 1978, s. 303–347.
 • Průvodce 2005A, 24
  Vít Vlnas (ed.), Umění manýrismu a baroka v Čechách. Průvodce stálou expozicí Sbírky starého umění Národní galerie v Praze v klášteře sv. Jiří, Praha 2005.
 • Průvodce 2005B, 24
  Vít Vlnas (ed.), Mannerist and Baroque Art in Bohemia. Guide to the permanent exhibition of the Collection of Old Masters of the National Gallery in Prague at the Convent St George, Prague 2005.
 • Průvodce 2013A, 35-36
  Marcela Vondráčková (ed.), Průvodce stálou expozicí Národní galerie v Praze, Uměleckoprůmyslového musea v Praze a Archeologického ústavu Akademie věd ČR, Praha, v.v.i. ve Schwarzenberském paláci, Praha 2013.
 • Průvodce 2013B, 35-36
  Marcela Vondráčková (ed.), Baroque in Bohemia. Guide to the permanent Exhibitions of the National Gallery in Prague, Museum of Decorative Arts in Prague and Institute of Archeology of the Academy of Scienses of the Czech Republic, Prague in Schwarzenberg Palace, Prague 2013.
 • Průvodce 2020A, 100
  Norbert Schmidt – Marius Winzeler (edd.), Staří mistři ve Schwarzenberském paláci. Průvodce. Národní galerie Praha Sbírka starého umění, Praha 2020.
 • Průvodce 2020B, 100
  Norbert Schmidt – Marius Winzeler (edd.), Old Masters in the Schwarzenberg Palace. Exibition Book. National Gallery Prague Collection of Old Masters, Prague 2020.
Prameny
 • INVENTÁŘ Z 
  Zajišťování uměleckých předmětů [ANG, Zajišťování uměleckých předmětů, I−III, 1945−1954]
 • NOSTITZ SEZNAM 1945, 8
  List of the paintings in the gallery of the former Count Nostitz- Rieneck, stored at Kamenice Castle and transported from there to National Gallery Prague, 21 June 1945. [ANG, fond NG 1945−1958, Zajišťování uměleckých předmětů, zámek Kamenice, group 251/51]

Mramorové sousoší velmi úzce souvisí s Montovou bronzovou skupinou Venuše a Adonis (Stockholm, Nationalmuseum), jež původně patřila do sbírek císaře Rudolfa II., kde se rovněž nacházely analogické malířské kompozice Bartholomaea Sprangera na náměty z antické mytologie. Komorní sousoší Marta s Venuší prvně publikoval Karel Chytil, který je srovnával s příbuznými malířskými kompozicemi Bartolomaea Sprangera a dílo zařadil do okruhu Adriaena de Vries. Jaromír Neumann Vriesovo autorství problematizoval poukazem na skutečnost, že od tohoto sochaře se nedochovalo žádné dílo v kameni. Hansi Montovi, sochaři původem z nizozemského Gentu, který pracoval s mramorem a alabastrem a náležel k Sprangerovým přátelům a spolupracovníkům, připsal naši skupinu Lars Olof Larsson, který ji datoval do let 1575 až 1580. Jan Chlíbec připomenul (1997), že „v prostorovém rozvinutí sousoší a anatomické stavbě figur je rovněž zřetelný umělecký podnět Montova florentského učitele Giambologni, jenž doporučil Monta spolu se Sprangerem v roce 1575 k vídeňskému císařskému dvoru“. Podle Elišky Fučíkové „sochy připisované Montovi jako by měly své protějšky ve Sprangerových obrazech, mramorová soška Marta a Venuše je plastickou obdobou drobného obrázku představujícího Vulkána a Maiu“. Zřetelných analogií se Sprangerovou tvorbou je ovšem celá řada; postavě Montovy Venuše je například velmi blízká Salmakis ze Sprangerova obrazu Salmakis a Hermafrodítos (Vídeň, Kunsthistorisches Museum, inv. č. 2614). Kompozice galerijní skupinky není ovšem plně autentická, jelikož hlava Venuše a část její levé paže, stejně jako Martova levice, jsou mladšími doplňky. Původní nasazení Venušiny hlavy i velmi působivé spojení rukou za zády postav si naopak zachoval bronzový odlitek (Obrazárna Pražského hradu, inv. č. HS 10994) pořízený v době, kdy se mramorové sousoší nacházelo ještě v intaktním stavu. Inventáře Nostické sbírky neposkytují žádnou informaci o tom, kdy došlo k poškození a hlavně k restaurování sošky. Poškození mohlo být ale důvodem, proč bylo dílo roku 1782 prodáno v aukci. Lars Olof Larsson se domníval, že bronzový odlitek je starého původu a mohl vzniknout ještě v rudolfínské době. Montovy sochy se poté, co sochař opustil Prahu, staly prakticky nedostupnými. V inventáři Rudolfovy Kunstkomory z let 1607 až 1611 se vyskytují doklady o tom, že některá díla byla odlévána (Fučíková).

Tomáš Hladík 2021