Kající se sv. Petr

(1684 – 1738)
Název Kající se sv. Petr
Datování
Provenience Bušek a synové, Sychrov, do 1915; František Zmek, Praha, do 1927
Způsob nabytí získáno 1927
Inventární číslo P 242
Katalogové číslo 19
Tematický celek Manýristické a barokní sochařství v Čechách a na Moravě 1550-1800
Sbírka Sbírka starého umění
Druh uměleckého díla socha
Rozměry
výška 13 cm / šířka 7 cm / Hloubka 8 cm
Materiál
Technika
Literatura
 • KAT. NG 1971, 56
  Oldřich Blažíček – Marie A. Kotrbová – Pavel Preiss – Jaromír Šíp – Olga Pujmanová, Sbírka starého umění Národní galerie v Praze, kat., Praha 1971.
 • KAT. NG 1984, 19
  Jiří Kotalík (ed.), Národní galerie v Praze I, kat., Praha 1984.
 • KAT. NG 1988a, 143
  Jiří Kotalík (ed.), Die Nationalgalerie in Prag I, Prag 1988.
 • BLAŽÍČEK 1961, 320
  Oldřich J. Blažíček, K Braunově drobné plastice, Sborník prací filosofické fakulty brněnské univerzity. Řada uměnovědná, F 5, 1961, s. 319–326
 • BLAŽÍČEK 1983, 15
  Oldřich J. Blažíček, Bildhauerskizzen des böhmischen Barock, in: Leopold Netopil – Franz Wagner (edd.), Imagination und Imago. Festschrift Kurt Rossacher. Zum 65. Geburtstag von Kurt Rossacher und zum zehnjährigen Bestandsjubiläum des Salzburger Barockmuseums (Nr. 9 der „Schriften des Salzburger Barockmuseums“), Salzburg 1983, s. 9–18
 • BLAŽÍČEK 1986B, 87
  Oldřich J. Blažíček, Modellpraxis in der böhmischen Barockskulptur, in: Peter Volk (ed.), Entwurf und Ausführung in der europäischen Barockplastik. Beiträge zum internationalen Kolloquium des Bayerischen Nationalmuseums und des Zentralinstituts für Kunstgeschichte München, 24. bis 26. Juni 1985, München 1986, s. 85–90
 • BLAŽÍČEK 1989B, 493
  Oldřich J. Blažíček, Sochařství vrcholného baroka, in: Dějiny českého výtvarného umění (Od počátků renesance do závěru baroka) II/2, Praha 1989, s. 481–509
 • BLAŽÍČEK 1991, 16
  Oldřich J. Blažíček, Modelová praxe v české barokové plastice, in: Barokní umění a jeho význam v české kultuře. Sborník sympozia, které pořádala Národní galerie v Praze k připomenutí osobnosti a díla Oldřicha J. Blažíčka ve dnech 11. a 12. prosince 1986, Praha 1991, s. 14–20
 • Blažíček–Preiss–Hejdová 1977, 68
  Oldřich J. Blažíček – Pavel Preiss – Dagmar Hejdová, Kunst des Barock in Böhmen. Skulptur – Malerei – Kunsthandwerk – Bühnenbild, Recklinghausen 1977
 • Kat. Essen 1977, 56
  Oldřich J. Blažíček – Dagmar Hejdová – Pavel Preiss (edd.), Kunst des Barock in Böhmen, kat. výst., Villa Hügel, Essen, Recklinghausen 1977.
 • Kat. Londýn, Birmingham 1969
  Baroque Art in Bohemia, kat. výst., Victoria & Albert Museum, London, City Museum & Art Gallery, Birmingham, Arts Council, London 1969.
 • Kat. Miláno 1966, 98
  L´Arte del Barocco in Boemia, Palazzo Reale, Milano 1966.
 • Kat. NG 1970
  Umění českého baroku. Soubor vystavený roku 1969 v Londýně a v Birminghamu, Valdštejnská jízdárna, Národní galerie v Praze, Praha 1970.
 • Kat. NG 2001B, 323
  Vít Vlnas (ed.), Sláva barokní Čechie. Umění, kultura a společnost 17. a 18. století, Obrazárna Pražského hradu, Klášter sv. Jiří, Valdštejnská jízdárna, Palác Kinských, Národní galerie v Praze, Praha 2001.
 • Kat. Praha 1933, 10
  Helena Frankensteinová – Vojtěch Volavka, Barokní dřevěná plastika z pražského majetku. Galerie Dra. Feigla, Praha 1933.
 • Hladík 2016A, 81, 168
  Tomáš Hladík, Sochařská dílna období baroka ve střední Evropě. Od návrhu k provedení, Praha 2016.
 • Hladík 2020, 89, 95
  Tomáš Hladík, Vincenc Kramář and Interwar Purchases of Baroque Sculpture for the Picture Gallery of the Society of Patriotic Friends of the Arts, Bulletin of the National Gallery in Prague XXX, 2020, s. 86–97, 189–198.
 • Horyna 1994, 260–261
  Mojmír Horyna, Neznámé bozzetto Matyáše Bernarda Brauna, Zprávy památkové péče LIV, 1994, s. 260–266.
 • Poche 1986A, 37
  Emanuel Poche, Matyáš Bernard Braun, sochař českého baroka a jeho dílna, Praha 1986.
 • Poche 2003, 63–65
  Emanuel Poche, Matthias Bernhard Braun. Monographie, herausgegeben von Hans Jäger, Studien Verlag, Innsbruck 2003.
 • Průvodce 1938
  Stručný průvodce Státní sbírkou starého umění, Praha 1938.
 • Průvodce 1976, 15
  Staré české umění II. Manýrismus a baroko. Průvodce expozicí v Jiřském klášteře na Pražském hradě, Národní galerie v Praze, Praha 1976.
 • Štech 1938, 1939, 248
  Václav Vilém Štech, Československé malířství a sochařství nové doby, Praha 1938–1939.
Prameny
 • EC katalog doplňky 
  ANG, fond SVPU, Einreichungs-Catalog, dodatky, dílčí seznamy, korespondence, 1796–1934, př. č. AA 1223, AA 1224
 • Inventář OSVPU a SSSU 
  ANG, fond Státní sbírka starého umění (1937–1939) (dále SSSU), Inventář obrazů a plastik (Inventář OP), 1796–1939, př. č. AA 3702
 • Fond SVPU 1931
  ANG, fond SVPU, Korespondence běžná, 1931, př. č. AA 2009

Nejmenší Braunova řezbářská studie představuje schouleného starce lomícího rukama, v němž lze rozeznat podobu apoštola Petra. Prudká zkratka jeho paží, esovité prohnutí těla a těžká draperie jsou vybavovány z lipového špalíčku energickým řezem jen náznakově, v hrubých rysech. Skicovitý ráz a expresivní účin této řezby „navozuje představu bezprostředně zachycené mistrovy ideje, záznamu beze zbytku srozumitelného jen jemu samotnému“ . Pyramidálním kompozičním vzorcem připomene sv. Petr Braunovu skupinu Marnotratného syna ze zpovědnice kostela sv. Klimenta v Praze a také kamennou sochu sedící sv. Maří Magdalény (kolem 1718) z někdejší poustevny Bon Repos (dnes v zámeckém parku v Lysé nad Labem). Také v našem případě šlo nejspíše o první plastický „náčrt“ k soše kajícníka z doby kolem roku 1720 pro neznámou zpovědnici. Braunovi řezbu připsal Edmund Wilhelm Braun jako „pravděpodobně bozzetto k větší soše“ .

Tomáš Hladík 2021