Osvobození svatého Petra z vězení

(1618 – 1682)
Název Osvobození svatého Petra z vězení
Místo vzniku Sevilla; Španělsko
Datování 1665 – 1670
Provenience sbírka Václava Brožíka (1851–1901)
Způsob nabytí darováno v roce 1892
Inventární číslo O 688
Katalogové číslo 16
Tematický celek Španělské malířství a sochařství 13.-19. století
Sbírka Sbírka starého umění
Druh uměleckého díla obraz
Přípis

Na zadní straně napínacího rámu dole uprostřed je papírový štítek s číslem Obrazárny Společnosti vlasteneckých přátel umění, později Státní sbírky starého umění: „OP 873“.

Popis

Výjev se odehrává v temné prostoře velkého žalářního sklepení, do něhož jen nepatrně proniká světlo lucerny v pozadí, avšak ozařuje jej zjev anděla, který bere Petra za paži a probouzí ho ze spánku. Atmosféra zázračného vysvobození je zvýrazněna září vycházející z andělova těla a křídel. Levicí ukazuje Petrovi k východu v pozadí, kde spí dva strážní, zatímco druzí dva dřímají opřeni o patku sloupu pod lucernou. Jedinečně se tu ukazuje Murillova schopnost postihnout spontánní zkratkou povahu budoucího velkého plátna.

Rozměry
bez rámu: výška 307 mm / šířka 315 mm
Materiál
Technika
Literatura
 • ANGULO ÍÑIGUEZ 1967, s. 76
  Diego Angulo Íñiguez, Exposición de pintura española en Poznan, Polonia, Archivo Español de Arte XL, 1967, s. 270–272
 • ANGULO ÍÑIGUEZ 1981
  Diego Angulo Iñiguez, Murillo, Madrid 1981
 • BERGNER 1912A, s. 92
  Paul Bergner, Katalog obrazárny v domě umělců Rudolfinum v Praze, Praha 1912
 • KAT. NG 1949, 1955, 1960
  Vladimír Novotný – Jaroslav Pešina – Jiří Mašín, Národní galerie v Praze. Sbírka starého umění, kat., Praha 1949, 1955, 1960.
 • KAT. NG 1961, s. 63, 65
  Ladislav Kesner, Národní galerie v Praze, Sbírky ve Šternberském paláci, kat., Praha 1961.
 • KAT. NG 1988b
  Jiří Mašín (ed.), Staré evropské umění. Sbírky Národní galerie v Praze. Šternberský palác, kat., Praha 1988.
 • CAT. POZNAŃ 1967, s. 27
  Anna Dobrzycka (ed.), [Exhib. cat.] Malarstwo hiszpańskie XIV–XVIII wieku w zbiorach polskich, Poznań 1967
 • CURTIS 1883
  Charles Boyd Curtis, Velasquez and Murillo, a descriptive and historical catalogue of the works, London – New York 1883
 • KRAMÁŘ 1936, s. 42
  Vincenc Kramář, Stručný průvodce obrazárnou Společnosti vlasteneckých přátel umění v Čechách, Praha 1936.
 • KRAMÁŘ 1937
  Vincenc Kramář, Kurze Führer durch die Staatliche Sammlung alter Kunst in Prag, Prag 1937.
 • KRAMÁŘ 1938B
  Vincenc Kramář, Stručný průvodce Státní sbírkou starého umění, Praha 1938 [něm. vyd.].
 • KRAMÁŘ 1939
  Vincenc Kramář, Stručný průvodce Státní sbírkou starého umění, Praha 1939 [něm. vyd. 1939].
 • LEFORT 1892, s. 263
  Paul Lefort, Murillo et ses élèves, Paris 1892.
 • LENZ 1934
  Jaroslav Lenz, Španělské kulturní a historické památky v Praze, in: Artuš Rektorys (ed.), Kniha o Praze, Praha 1934, s. 35–42.
 • SLAVÍČEK 1987
  Lubomír Slavíček – Jan Assmann, Staré španělské umění: vybraná díla ze sbírek v ČSSR, kat. výst., Národní galerie v Praze, Praha 1987.
 • ŠTĚPÁNEK 1968−1969, s. 272
  Pavel Štěpánek, La pintura española en la Galería Nacional de Praga, Arte Español I−III, 1968/69, s. 222–235, fig. 1–19.
 • ŠTĚPÁNEK 1969, s. 228
  Pavel Štěpánek, La pintura española en la Galería Nacional de Praha, Ibero-Americana Pragensia III, 1969, s. 181–202.
 • ŠTĚPÁNEK–VLK 1978, s. 191
  Pavel Štěpánek, Miloslav Vlk (eds.), Sbírky starého umění 15.–19. stol., Privodce a seznam exponáti, Zámek v Nelahozevsi, Praha 1978.
 • ŠTĚPÁNEK–VLK 1979
  Pavel Štěpánek, Miloslav Vlk (eds.), Sbírky starého umění 15.–19. stol., Zámek v Nelahozevsi, Dodatek k privodci a seznamu exponáti, Praha 1979.
 • ŠTĚPÁNEK 1989−1990, s. 94
  Pavel Štěpánek, Španělské umění 17. a 18. století z československých sbírek, kat. výst., Středočeská galerie, Praha 1989.
 • ŠTĚPÁNEK 2009B
  Pavel Štěpánek, Repercusiones del arte andaluz en Centroeuropa, especialmente en Bohemia, en los siglos XVII y XVIII, Las vías comerciales y diplomáticas, in: Alberto J. Morales (ed.), Actas del Congreso Internacional, I., Arte, Arquitectura y Urbanismo, Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, Sevilla 2009, s. 245–258.
 • ŠTĚPÁNEK 2019A, s. 256
  Pavel Štěpánek, Art-Historical Research of El Greco’s Painting Christ in Prayer from the National Gallery in the 20th Century, Bulletin of the National Gallery in Prague XIX, 2019, s. 6–19 (angl.), 70–79 (čes.).
Prameny
 • KORESPONDENCE SVPU 1892
  Koncept dopisu Vojtěcha Lanny Václavu Brožíkovi z 19. února 1892 [ANG, fond SVPU, box 116, inv. č. 94]
 • EC INVENTÁŘ II 
  Dodatky k Einreichungs Catalogue, nos. 3074−3211. [ANG, fond SVPU, box 166, inv. č. 420]

Námět drobného obrázku ilustruje biblickou pasáž z Evangelia sv. Matouše (25:36) a současně je symbolem jednoho z dobrých skutků – osvobozování vězňů, jak jej chápou Skutky apoštolské (12:7−8). Jde o jedinou známou přípravnou skicu k jedné z vynikajících velkoformátových maleb Murillova vrcholného tvůrčího období, k velkému obrazu provedenému bez valných změn podle původního záměru pro špitální kostel La Caridad (Milosrdenství) v Seville (dnes v petrohradské Ermitáži, inv. č. GE 342). Dokončen byl možná už před rokem rokem 1670, nejpravděpodobněji však v letech 1671 až 1674, což současně určuje dataci našeho díla. Obraz byl součástí cyklu zobrazujícího skutky milosrdenství; díla povětšinou odvezli francouzští napoleonští generálové. V kostele zůstala dodnes pouze dvě z těchto pláten, a to Mojžíš dobývající vodu ze skály a Nasycení pěti set hladových. Cyklus obrazů byl vytvořen jako součást promyšleného ikonografického programu, jehož autorem byl podle tradice šlechtic Don Miguel de Mañara de Leca – jehož postava a osudy před náboženským obrácením daly podnět ke vzniku světového mýtu Dona Juana. Osvobození sv. Petra, v malířství velmi častý námět, pak symbolizuje osvobozování vězňů. Kompozice skici z NGP je pojednána téměř ve čtvercovém formátu a v definitivní petrohradské verzi je až na malé detaily téměř beze změny dodržena. Právě na tomto obraze rozvedl Murillo plněji a úplněji otázky šerosvitu, které řeší již na obraze sv. Jana z Boha nesoucího utopence, pocházejícím ze stejné série pro sevillský klášter La Caridad. Na rozdíl od tohoto obrazu, kde postavy jen odrážejí světlo, je anděl na naší skice (a její definitivní verzi v Petrohradě) ozářen oslepujícím světlem, zatímco ostatní žalář zůstává pohroužen do tmy. Takto pojatý prostor není u Murilla, který své kompozice prosvětluje v pozadí daleko intenzivněji, příliš častý. Nicméně i přes mystické světlo si obraz udržuje proporce reality.

Martina Jandlová (Štěpánek 2019 – kráceno) 2020