Název Svatý Tomáš Akvinský
Místo vzniku Španělsko
Datování 1550 – 1600
Provenience aukční dům Heinricha Ephrona, Vídeň, 1924
Způsob nabytí zakoupeno v roce 1924
Inventární číslo P 211
Katalogové číslo 38
Tematický celek Španělské malířství a sochařství 13.-19. století
Sbírka Sbírka starého umění
Druh uměleckého díla socha
Přípis

Na spodní straně podstavce je papírový štítek s číslem Obrazárny Společnosti vlasteneckých přátel umění: „OP 1827“.

Popis

Polopostava světce drží v levé ruce (jejíž palec chybí) knihu, zatímco pravou na ní přidržuje kalich. Oválnou hlavu portrétních rysů lemuje proužek vlasů široké tonzury. Inkarnát je bělavě okrový, oči a vlasy jsou malovány nepříliš výraznou hnědí. Polychromie šatu je provedena typickou španělskou technikou proškrabávání zvanou estofado. Černé dominikánské roucho je zdobeno bohatými ornamentálními motivy, počínaje kombinací čtverců s liliovými květy (kapuce) až po rozviliny (plášť) a kroužkování (rub). Alba, která je pokryta lazurní bělobou, je rovněž proškrabávaná. Na prsou zeje otvor pro relikviářovou schránku, od níž vede na obě strany řada prohlubní po vylámaných drahokamech.

Rozměry
výška 750 mm / šířka 600 mm / Hloubka 425 mm
Materiál
Technika
Literatura
 • KAT. NG 1949, 1955, 1960, s. 82, 83
  Vladimír Novotný – Jaroslav Pešina – Jiří Mašín, Národní galerie v Praze. Sbírka starého umění, kat., Praha 1949, 1955, 1960.
 • KAT. PRAGUE 1930
  Výstava obrazů a plastik zakoupených státem, uspořádaná v budově Ústřední knihovny hl. města Prahy k poctě osmdesátin presidenta Československé republiky T. G. Masaryka, kat. výst., Praha 1930.
 • KRAMÁŘ 1938B
  Vincenc Kramář, Stručný průvodce Státní sbírkou starého umění, Praha 1938 [něm. vyd.].
 • SLAVÍČEK 1987
  Lubomír Slavíček – Jan Assmann, Staré španělské umění: vybraná díla ze sbírek v ČSSR, kat. výst., Národní galerie v Praze, Praha 1987.
 • ŠTĚPÁNEK 1976, s. 265
  Pavel Štěpánek, Španělská plastika v Národní galerii v Praze, Umění XXIV, 1976, s. 256–273.
 • ŠTĚPÁNEK–VLK 1978
  Pavel Štěpánek, Miloslav Vlk (eds.), Sbírky starého umění 15.–19. stol., Privodce a seznam exponáti, Zámek v Nelahozevsi, Praha 1978.
 • ŠTĚPÁNEK 1979, s. 189
  Pavel Štěpánek, Esculturas españolas en la Galería de Bohemia Central, Ibero-Americana Pragensia XII, 1979, s. 185–192.
 • ŠTĚPÁNEK 1984−1985
  Pavel Štěpánek, Španělské umění 14.–16. století z československých sbírek, kat. výst., Středočeská galerie, Praha 1984−1985.
 • ŠTĚPÁNEK 1997
  Pavel Štěpánek, Španělské umělecké řemeslo 1550–1650. Výběr z českých sbírek, Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Praha 1997.
 • ŠTĚPÁNEK 2019, s. 113–114
  Spanish Painting and Sculpture from the 13th to the 19th Century, Illustrated Summary Catalogue, Prague 2019.
Prameny
 • KORESPONDENCE SVPU 1924
  Dopisy týkající se nákupu um. děl z aukčního domu Ephron [ANG, fond SVPU, box 138, inv. č. 113]
 • OSVPU A SSSU INVENTÁŘ 
  Inventář Obrazů a plastik spravovaných Obrazárnou Společnosti vlasteneckých přátel umění, později Státní sbírkou starého umění v letech 1919−1939 [ANG, fond SSSU, inv. č. 15]
 • STG INVENTÁŘ 
  Inventář Státní galerie [ANG, fond SSSU, boxes 7–9, inv. č. 16]

Statické a symetrické formy relikviářové plastiky dovolují datovat dílo do druhé poloviny 16. století. Pyramidálně vršené hmoty se symetrií narušenou jen atributy, realismus řezby rukou a poněkud rozložitého obličeje výrazných portrétních rysů, stejně jako nehluboké a poměrně hranaté záhyby na plášti splývajícím přes ramena, potvrzují spolu s polychromií estofado bezpečně příslušnost ke španělské škole konce 16. století. Forma postavy jako relikviáře zasazeného do nízkého plochého podstavce a symetrická kompozice přibližují pražskou bustu relikviářové polopostavě sv. Lucie z oltáře této světice v kostele v Ambelu (Zaragoza). Na základě této analogie lze soudit, že pražská plastika sloužila rovněž jako hlavní relikviář na retáblu zasvěceném sv. Tomáši Akvinskému, pravděpodobně v aragonské nebo kastilské oblasti.

Martina Jandlová (Štěpánek 2019 – kráceno) 2020